Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Sosped-säätiön alainen kulttuuripaja Kide kerää ja ylläpitää henkilötietoja sisältävää rekisteriä, jotta se voi järjestää ryhmätoimintaa, kouluttaa vertaisohjaajia, sekä tiedottaa toiminnastaan toimintaan osallistujille sekä sidosryhmäjäsenille.  

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka on laadittu 1.5.2023 ja päivitetty 24.4.2024. Selosteessa on otettu huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.   

Verkkosivuihin liittyvän tietosuojaselosteen löydät  Sosped-säätiön sivuilta.   

1 Rekisterinpitäjä  

Sosped-säätiö (Sosiaalipedagogiikan säätiö) 
Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki  

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Nimi: Katja Puhakka 
Titteli: Vastaava ohjaaja,   
Sähköposti: katja.puhakka@sosped.fi 
Puhelinnumero: 044 420 2964 

3 Rekisterin nimi  

Kulttuuripaja Kiteen henkilörekisteri   

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toiminnan järjestäminen ja siitä tiedottaminen. Toissijainen tarkoitus on tilastotietojen sekä asiakaspalautteen kerääminen palveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Lisäksi rekisterin tarkoituksena on ylläpitää toiminnan sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietolistaa.   

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyn henkilön luvalla ja rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuilla.    

5 Rekisterin tietosisältö  

Keräämme Kulttuuripajan osallistujilta (kävijöiltä ja vertaisohjaajilta) seuraavat tiedot: 

  • Nimi, syntymävuosi, sukupuoli 
  • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotikaupunki 
  • Mistä sait tiedon Kiteestä 
  • Oletko: työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella, sairaslomalla, työtön työnhakija, toimeentulotuella, opiskelija, töissä 
  • Haluaisitko käydä työntekijän kanssa aloituskeskustelun 
  • Haluatko mukaan Kiteen viestintäkanaviin 
  • Sitoudutko toimimaan Kiteen Turvallisemman tilan ohjeiden mukaisesti 

Kulttuuripaja Kiteen uutiskirje  

  • Tausta: ammattilainen, toiminnasta kiinnostunut, vertaisohjaaja, toimintaan osallistuja 
  • Sähköpostiosoite  

Kulttuuripaja Kiteen uutiskirjeiden lähettämiseen ja postituslistan ylläpitämiseen Mailchimp-palvelua. Tietosuojakäytäntö Mailchimp-postituslistan jäsenille

6 Säännönmukaiset tietolähteet  

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.    

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman kävijän lupaa lukuun ottamatta lain velvoittamia ilmoituksia lastensuojelu- ja rikosasioissa. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.  Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja toiminnan järjestämiseen ja toiminnasta viestimiseen. 

Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, mikäli rekisterin ylläpitämiseen valittu palveluntarjoaja vaihtuu.  

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9 Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.  
Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja.  

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.  Ainoastaan toimintaan liittyvillä työntekijöillä on käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä. 

10 Henkilötietojen säilytysaika  

Toimintaan osallistujien tietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö on mukana toiminnassa (toiminnasta poistumisen jälkeen tietoja säilytetään kalenterivuoden loppuun tilastoinnin vuoksi). Henkilötietojen poistamisen jälkeen jäljelle jäävät vain tilastotiedot, joista rekisteröityä ei voida tunnistaa.   

Sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden tietoja säilytetään toistaiseksi, ellei henkilö itse pyydä niitä poistettavaksi. 

Kulttuuripaja Kiteen uutiskirjeen tilanneiden tietoja säilytetään toistaiseksi, ellei henkilö peruuta uutiskirjeen tilausta, jolloin tiedot automaattisesti poistuvat järjestelmästä. 

11 Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja tietojen poistaminen rekisteristä  

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.   

Tarkastuspyynnön sekä muut omia henkilötietoja koskevat pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen. 
Kerro pyynnön yhteydessä: 
1. Nimi   
2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite   
3. Onko kyseessä  
– tietojen tarkastaminen, oikaiseminen tai poistaminen  
– suostumuksen peruuttaminen tai muuttaminen  
– tietojen käsittelyn vastustaminen tai käsittelyn rajoittaminen  
4. Onko kyseessä  
– Toimintaan osallistujien yhteystietolista 
– Uutiskirjeen tilaajien yhteystietolista   

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.   

Rekisteritietojen poistamisen jälkeen rekisteritietojen tarkistaminen ei ole enää mahdollista.  

12 Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.  

13 Tietosuojaselosteen muutokset  

Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Selosteen päiväys ilmoitetaan johdannossa. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.  

Katso lisäksi Sosped-säätiön yleiset käyttöehdot, henkilötietosuoja ja verkkosivujen tietosuoja